KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI „ALEI NIEZŁOMNYCH” W BIAŁYMSTOKU

PREZYDENT  MIASTA  BIAŁEGOSTOKU zaprasza do  udziału  w  ogłoszonym  konkursie  rzeźbiarsko-architektonicznym  na  opracowanie  koncepcji projektowej „Alei Niezłomnych”, wraz z tablicą memoratywną oraz formami upamiętniającymi: płk. Ryszarda Kuklińskiego i Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, w  parku  Konstytucji  3-go  Maja  w  Białymstoku.

  1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej „Alei Niezłomnych” – tj. przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu i zmiany wyrazu symbolicznego fragmentu głównej alei spacerowej parku Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku, poprzez zlokalizowanie w jej sąsiedztwie tablicy memoratywnej oraz siedmiu form upamiętniających polskich „niezłomnych” bohaterów – ze szczególnym opracowaniem upamiętnień dedykowanych osobom: płk. Ryszarda Kuklińskiego i mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, przewidywanych do realizacji w I etapie zagospodarowania „Alei Niezłomnych”.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.
  3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:
  4. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,
  5. ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku w zakresie rzeźby, na polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem magistra lub jemu równoważnym,
  6. w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym: przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze. zm).
  7. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie”, które należy sporządzić zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu oraz przesłać w formie pisemnej do siedziby Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Dr. I. Białówny 11, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017 r. do godz. 15:30.
  8. Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie, będą mogli składać prace konkursowe do dnia 24 lipca 2017 r. do godz. 17:00.
  9. Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda: 12.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II nagroda: 7.000 zł, dwa wyróżnienia w kwocie po 3.000 zł każde.
  10. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Marcin Minasz – tel.: 85 8696636, Bogumił Sawicki – tel.: 85 8696612.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami został udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku - pod adresem:

https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-alei-niezlomnych-wraz-z-tablica-memoratywna-oraz-formami-upamietniajacymi-plk-ryszarda-kuklinskiego-i-mjr-zygmunta-szendzielarza-ps-lupaszka-w-parku-konstytucji-3-go-maja-w-bia.html

DMC Firewall is a Joomla Security extension!