KONKURS NA PROJEKT HARCERSKIEGO ODZNACZENIA HONOROWEGO

Przewodniczący ZHP ogłosił konkurs na projekt graficzny Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”. Nadsyłanie  propozycji w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2017 r.

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU

na projekt Harcerskiego Odznaczenia Honorowego

„Medal Wdzięczności ZHP”

I. Informacje ogólne

Konkurs obejmuje stworzenie projektu Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”.

II. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094699.

III. Cele konkursu

Wprowadzenie nowej odznaki honorowej ZHP i włączenie jej do obecnie obowiązujących w ZHP wyróżnień przewidzianych dla przyjaciół harcerstwa.

IV. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”.
 2. Odznaczenie będzie składać się z: a) medalu, b) wstążki, c) okucia
 3. Odznaczenie będzie:a) jednostopniowe, b) dwustronne (awers i rewers), c) noszone na wstążce,d) miało medal wybity (nie odlewany) w trwałym metalu, e) numerowane (opcjonalnie).
 4. Odznaczenie będzie miało wymiary: a) medalu – 35 mm (średnica/szerokość), b) wstążki – 35 mm (szerokość) i 70 mm (wysokość), c) okucia – 35 mm (szerokość) i 5-7 mm (wysokość).
 5. Projekty odznaczenia powinny odzwierciedlać symbolikę harcerską wynikającą z tradycji historycznych harcerstwa z uwzględnieniem współczesnych prawideł obowiązujących w sztuce projektowania odznak i odznaczeń.

V. Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników

 1. Konkurs ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W konkursie uczestniczyć mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, będące obywatelami polskimi.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie, a także instruktorzy i pracownicy władz naczelnych ZHP oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 4. Każdy uczestnik może złożyć więcej niż jeden projekt.
 5. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie prace wykonane osobiście.
 6. Pracę konkursową należy wykonać: a) jako rysunek odręczny w skali 1:1 lub wydrukowany w skali 1:1 i 2:1 w formacie A4, orientacja pionowa (wymagane), b) jako rysunek w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD, która powinna zawierać format .tiff lub .jpg, optymalnie 300 DPI rozmiar A4 oraz format wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany jako 3 pliki w formatach: .ai, .cdr, .eps (opcjonalnie),
 7. Do projektu należy załączyć opis znaku graficznego wraz z uzasadnieniem zastosowanego kształtu znaku, barw i symboliki.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu

 1. Pisemne oświadczenie o pełnoletności i posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 2. Pisemne oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu całości praw autorskich do odznaki honorowej.
 3. Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacją regulaminu Konkursu na projekt Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”.
 5. Wzory oświadczeń i dokumentów do pobrania zostaną zamieszczone na stronie zhp.pl.

VII. Miejsce, termin i sposób składania projektów

 1. W kopercie zawierającej prace konkursowe wraz z opisami należy umieścić zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, adres e-mail) oraz niezbędne oświadczenia (załączniki, o których mowa w pkt. VI regulaminu)
 2. Korespondencję należy wysłać zwykłą pocztą lub dostarczyć na adres:

Związek Harcerstwa Polskiego
Przewodniczący ZHP
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs – Medal Wdzięczności ZHP”

 1. Rozpatrywane będą projekty, które dotrą na ww. adres do 11 września 2017 r.
 2. Koperty z danymi osobowymi zostaną otwarte po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej zhp.pl.

VIII. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników

 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Przewodniczącego ZHP w formie uchwały podejmowanej w głosowaniu.
 2. Uchwały Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
 3. Przebieg i wyniki konkursu Komisja Konkursowa utrwali w protokole, a jego treść opublikuje na stronie internetowej zhp.pl.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po wyborze laureata konkursu na projekt Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP” przez Komisję Konkursową.
 5. Zwycięzca konkursu w ustalonym terminie zostanie zaproszony do Głównej Kwatery ZHP, gdzie zostanie mu wręczona nagroda pieniężna w wysokości 2000,00 zł.
 6. W przypadku, gdy żadna praca konkursowa nie spełni kryteriów wymienionych w pkt. IV Komisja Konkursowa może zakończyć postępowanie konkursowe bez wybierania najlepszej pracy konkursowej.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej zhp.pl.
 8. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
 9. Z chwilą podania wyników konkursu do publicznej wiadomości Organizator konkursu nabywa własność doręczonych mu prac konkursowych (w wersji papierowej i elektronicznej).
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie lub odwołania konkursu przed terminem jego zakończenia bez podania przyczyn. W przypadku odwołania konkursu organizator zwraca uczestnikom konkursu nadesłane przez nich prace.

https://zhp.pl/2017/konkurs-na-projekt-harcerskiego-odznaczenia-honorowego-medal-wdziecznosci-zhp/

Our website is protected by DMC Firewall!