STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU 2019

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2019. Wnioski można składać do 30 listopada 2018 
 1. Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2019.
 2. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
 3. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
 4. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 5. Stypendia przyznawane są raz w roku w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.
 6. Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Długi Targ 8-10 oraz dostępne są na stronie Województwa Pomorskiego http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty.
  Na ww. stronie znajduje się również pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.
 7. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) zmienionej uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 1673) oraz niniejszego ogłoszenia.
 8. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2018 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.
 11. W Biuletynie Informacji Publicznej UMWP i na http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium.
 12. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2019 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 58 32 68 284) oraz Anna Maliszewska (tel. 58 32 68 286) - Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-828 Gdańsk, Długi Targ 8-10.
 13. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 14. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym w terminie 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu.

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze)

Uwaga:

 • obowiązuje wniosek oznaczony w tytule jako: „Wniosek o przyznanie stypendium dla twórcy kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2019";
 • wymagane jest złożenie na wniosku dwóch podpisów – pierwszego pod oświadczeniami oraz drugiego pod klauzulą informacyjną z jednoczesnym zaznaczeniem, czy w razie przyznania stypendium wyraża się zgodę na publikację danych (należy skreślić niepotrzebne: wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody albo wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody);
 • do wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć życiorys artystyczny oraz dokumentację dorobku twórczego, artystycznego, naukowego, popularyzatorskiego, konserwatorskiego lub innego, np. filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, dyplomy, recenzje.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pod linkiem: https://pomorskie.eu/-/stypendia-dla-tworcow-kultury-nabor-wnioskow-na-2019-rok

 

Our website is protected by DMC Firewall!