ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OKRĘGU GDAŃSKIEGO ZPAP

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Okręgu Gdańskiego ZPAP ze względu na okres ferii zimowych w województwie pomorskim w okresie od 11 do 23 lutego br., podejmuje decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Okręgu Gdańskiego ZPAP w dniu 2 marca 2019 roku o godz. 17.00 I termin, o godz. 17.30 II termin w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26.

Rejestracja i wydawanie mandatów od godz.16.30 do godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Okręgu
 2. Wystąpienie władz głównych ZPAP i zaproszonych gości
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku Zebrania
 5. Wybór Prezydium Zebrania – wiceprzewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów.
 6. Wybór Komisji stałych:
 • Mandatowo- Regulaminowej
 • Skrutacyjnej
 • Uchwał i Wniosków
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
 2. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Okręgu
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami
 4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Okręgu
 5. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
 6. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
 7. Wybory do władz Okręgu:
 • informacja Komisji Mandatowo- Regulaminowej
 • wybór Prezesa Zarządu Okręgu
 • wybór Zarządu Okręgu
 • wybór Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • wybór Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
 1. Dyskusja
 2. Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwał i Wniosków
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z wyników wyborów
 4. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Okręgu
 5. Zakończenie Zebrania

Sprawozdania z działalności Okręgu za okres kadencji znajdują się do wglądu w siedzibie Okręgu. Regulamin Zwyczajnych Walnych Zebrań Członków Okręgu ZPAP znajduje się do wglądu  w Siedzibie ZPAP oraz na stronie  www.zpap.org.pl. Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie rzeczywiści członkowie Okręgu obecni na Zebraniu, podpisani na liście obecności. Zaleganie przez członka Okręgu z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy skutkuje automatycznym zawieszeniem w prawach członka ZPAP co w konsekwencji zakazuje między innymi czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz ZPAP zgodnie z przepisami § 12 ust. 2 Statutu. Zawieszenie ustaje z chwilą zapłaty zaległych składek.

Zarząd Okręgu Gdańskiego ZPAP

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd